PROVES D’ACCÉS

CFGM

Com puc accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?

Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà hauràs de tindre complits dèsset anys d’edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l’any en curs, inclusivament, per a poder presentar-te a una prova d’accés. Però també pot consultar quins estudis et donen accés directe al cicle: http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/pruacc_gm.htm

 

Quins coneixements necessite tindre per a superar amb èxit la prova i com estarà estructurada?

Els continguts de referència dels dos apartats figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015).

Aquesta prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s’estructurarà en tres parts:

1. Part Social:
Versarà sobre coneixements de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés). Constarà de dos apartats:

 1. Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
 2. Anglés

2. Part Social:
Versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història

3. Part científica-matemàtica-tècnica:
Versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres apartats:

 1. Matemàtiques
 2. Ciències Naturals
 3. Tractament de la informació i competència digital

 

Quines matèries de la prova d’accés puc tindre exemptes amb els meus estudis d’ESO?

Per saber-ho pots consultar el següent enllaç: http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/exmatgm_val.pdf

CFGS

Accés al cicle a través d’una prova

Així mateix, les persones que vulguen accedir a un cicle formatiu de grau superior, no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs, podran presentar-se a la prova. L’aspirant hi haurà d’acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.

 

Característiques de la prova

Constarà de dos parts: part comuna i part específica. Els continguts figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015).

1. La part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:

 1. Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)
 2. Llengua Estrangera (Anglés)
 3. Matemàtiques
 4. Tractament de la informació i competència digital

2. La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen:

 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l’accés a les famílies professionals d’Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.
 • Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

 

Quines matèries de la prova d’accés puc tindre exemptes amb els meus estudis de batxillerat LOE/LOGSE?

Per saber-ho pots consultar el següent enllaç: http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/exmatgm_val.pdf